Παγκόσμιες Συναντήσεις

Για να βρείτε μία συνάντηση των ΑΥ παγκοσμίως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.oa.org/membersgroups/find-a-meeting/ του παγκόσμιου ιστοτόπου των ΑΥ (https://www.oa.org).