Παραπομπές βιβλιογραφίας

 Ακολουθεί μία λίστα ιστοριών, της βιβλιογραφίας των ΑΥ, ανθρώπων που μπήκαν κάτω των 30 στους ΑΥ.