Έχεις πρόβλημα με το βάρος, την εικόνα του σώματός σου
ή με το ψυχαναγκαστικό φαγητό;
Αισθάνεσαι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και αδιάβατος;
Νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει;
Το πρόγραμμα των Ανώνυμων Υπερφάγων
μπορεί να σου δώσει τη λύση!
Previous
Next

12 Έννοιες της Υπηρεσίας

Στους Ανώνυμους τα Δώδεκα Βήματα λειτουργούν σαν τις πνευματικές αρχές που υποστηρίζουν την προσωπική μας ανάρρωση από το ψυχαναγκαστικό φαγητό. Οι Δώδεκα Παραδόσεις μας βοηθούν, ατομικά και συλλογικά, στη διαχείριση της ενότητας μέσα στην Αδελφότητα. Οι Δώδεκα Έννοιες Υπηρεσίας των Ανώνυμων Υπερφάγων, που υιοθετήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας (ΣΕΠΥ) το 1992, μας βοηθούν να εφαρμόσουμε τα Βήματα και τις Παραδόσεις στη δουλειά υπηρεσία μας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος των Ανώνυμων Υπερφάγων. Οι Δώδεκα Έννοιες της Υπηρεσίας υποστηρίζουν τον πρωταρχικό μας σκοπό: τη μεταφοράς του μηνύματος ανάρρωσης στον ψυχαναγκαστικό υπερφάγο που ακόμα υποφέρει.

 1. Η θεμελιώδης ευθύνη και εξουσία για τις παγκόσμιες υπηρεσίες των Α.Υ. βρίσκεται στη συλλογική συνείδηση ολόκληρης της Αδελφότητας.(Ενότητα)
 2. Οι ομάδες των Α.Υ. έχουν εξουσιοδοτήσει τη Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας για την ενεργή διατήρηση των παγκόσμιων υπηρεσιών μας, έτσι, η Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας είναι η φωνή, η αρχή και η λειτουργική συνείδηση του συνόλου των Α.Υ.(Συνείδηση)
 3. Το δικαίωμα της απόφασης, όταν βασίζεται στην εμπιστοσύνη, καθιστά δυνατή την αποτελεσματική ηγεσία. (Εμπιστοσύνη)
 4. Το δικαίωμα της συμμετοχής εξασφαλίζει ισότητα ευκαιριών για όλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. (Ισότητα)
 5. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα σε προσφυγή και αίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γνώμες και τα ατομικά τους παράπονα θα μελετηθούν προσεκτικά. (Μελέτη)
 6. Η Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας έχει εμπιστευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρωταρχική ευθύνη της διεύθυνσης των Α.Υ. (Ευθύνη)
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμα δικαιώματα και ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί από το καταστατικό των Α.Υ., Παράρτημα Α’ τα δικαιώματα και οι ευθύνες ανατίθενται στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Εργασίας από την Παράδοση και από το καταστατικό των Α.Υ., Παράρτημα Β. (Ισορροπία)
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στην Εκτελεστική του Επιτροπή την ευθύνη της διοίκησης του Γραφείου της Παγκόσμιας Υπηρεσίας.(Ανάθεση)
 9. Οι ικανοί, έμπιστοι υπηρέτες, μαζί με τις αξιόπιστες και κατάλληλες μεθόδους επιλογής τους είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα υπηρεσίας. (Ικανότητα)
 10. Η ευθύνη της υπηρεσίας εξισορροπείται από την προσεκτικά καθορισμένη αρμοδιότητα της υπηρεσίας, συνεπώς αποφεύγεται η άσκοπη προσπάθεια. (Σαφήνεια)
 11. Η διοίκηση των έμπιστων διαχειριστών του Γραφείου της Παγκόσμιας Υπηρεσίας θα πρέπει πάντοτε να ενισχύεται από τη βοήθεια των καλύτερων μόνιμων επιτροπών, διοικητικού προσωπικού και συμβούλων. (Ταπεινότητα)
 12. Το πνευματικό υπόβαθρο για την υπηρεσία στους Α.Υ. εξασφαλίζει ότι:
 • α) καμία επιτροπή ή σώμα εξουσίας στους Α.Υ. δεν θα αποτελέσει ποτέ θώκο επικίνδυνου πλουτισμού ή εξουσίας. (Αλτρουισμός)
 • β) επαρκείς λειτουργικοί πόροι, συν ένα πλούσιο αποθεματικό, θα είναι η συνετή οικονομική αρχή των Α.Υ. (Ρεαλισμός)
 • γ) κανένα μέλος των Α.Υ. δεν θα καταλάβει ποτέ θέση απόλυτης εξουσίας .(Εκπροσώπηση)
 • δ) όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά από συζήτηση, ψηφοφορία και, όποτε αυτό είναι δυνατό, με επαρκή ομοφωνία. (Διάλογος)
 • ε) καμία πράξη υπηρεσίας δεν θα είναι ποτέ προσωπικά τιμωρητική ή θα υποκινήσει δημόσια διαμάχη. (Συμπόνοια)
 • στ) καμία επιτροπή ή συμβούλιο υπηρεσίας των Α.Υ. δεν θα ασκεί διακυβέρνηση, και κάθε ένας πάντα θα παραμένει δημοκρατικός στον τρόπο σκέψης και δράσης. (Σεβασμός)